coral-icon

2565 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565

icon11 เมษายน 2565
icon 1629 เข้าชม
icon

 

 ยังไม่มีรายงานพบเห็นปะการังฟอกขาว

coral-icon

สถานการณ์เกี่ยวข้อง

icon
21 สิงหาคม 2566
2566 ฉบับที่ 5 วันที่ 1 สิงหาคม 2566
เมษายน (ช่วงก่อนการฟอกขาว) อุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยังไม่มีรายงานการฟอกขาว พบเพียงปะการังน้ำตื้นมีสีจางลงในบางพื้นที่ พฤษภาคม – มิถุนายน (ช่วงพีคของการฟอกขาว) อุณหภูมิน้ำทะเลโดยรวมค่อนข้างสูง ปะการังมีสีจางลงในบางพื้นที่ประมาณ 5-30% ส่วนใหญ่เป็นปะการังน้ำตื้น พื้นที่ที่มีรายงานฟอกขาวค่อนข้างมากคือจังหวัดระยอง (5-30%) และ สูงที่สุดที่หมู่เกาะสุรินทร์ (5-60%) และไม่มีรายงานปะการังฟอกขาวในบริเวณทะเลอันดามันใต้ (หน้า 3-5) กรกฎาคม 2566 (ช่วงฟื้นตัวหลังการฟอกขาว) อุณหภูมิน้ำทะเลลดลงสู่ระดับปกติ รวมถึงปะการังที่เกิดการฟอกขาวส่วนใหญ่มีการฟื้นตัว มีเพียงส่วนน้อยที่ตายหลังจากการฟอกขาว (หน้า 3-6)