icon-coral

แผนที่ปะการังฟอกขาว

สถานที่
สถานการณ์
สถานที่
สถานการณ์

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : เกาะขาม (สงขลา)
ทิศ : ทิศเหนือ
จังหวัด : สงขลา
พิกัด : Lat. 6.973505
พิกัด: Long. 100.856928
ความลึก (เมตร) : 3.5 เมตร
โซนปะการัง: พื้นราบ
วันที่สำรวจ : 17 สิงหาคม 2565
เวลาสำรวจ : 10:10
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 31.7 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : -
อื่นๆ : -

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : เกาะขาม (สงขลา)
ทิศ : ทิศเหนือ
จังหวัด : สงขลา
พิกัด : Lat. 6.973505
พิกัด: Long. 100.856928
ความลึก (เมตร) : 3.5 เมตร
โซนปะการัง: พื้นราบ
วันที่สำรวจ : 17 สิงหาคม 2565
เวลาสำรวจ : 10:10
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 31.7 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : -
อื่นๆ : -

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : เกาะขาม (สงขลา)
ทิศ : ทิศเหนือ
จังหวัด :