icon-coral

แผนที่ปะการังฟอกขาว

สถานที่
สถานการณ์
สถานที่
สถานการณ์

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : เกาะนาคาใหญ่
ทิศ : ทิศตะวันตก
จังหวัด : ภูเก็ต
พิกัด : Lat. 8.042710
พิกัด: Long. 98.46470
ความลึก (เมตร) : 2-4 เมตร
โซนปะการัง: สัน
วันที่สำรวจ : 11 พฤษภาคม 2565
เวลาสำรวจ : 14:00
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 31 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : -
อื่นๆ : -

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : เกาะนาคาใหญ่
ทิศ : ทิศตะวันตก
จังหวัด : ภูเก็ต
พิกัด : Lat. 8.042710
พิกัด: Long. 98.46470
ความลึก (เมตร) : 2-4 เมตร
โซนปะการัง: สัน
วันที่สำรวจ : 11 พฤษภาคม 2565
เวลาสำรวจ : 14:00
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 31 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : -
อื่นๆ : -

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : เกาะนาคาใหญ่
ทิศ : ทิศตะวันตก
จังหวัด : ภูเก็ต
พิกัด : Lat. 8.042710
พิกัด: Long. 98.46470
ความลึก (เมตร) : 2-4 เมตร
โซนปะการัง: สัน
วันที่สำรวจ : 11 พฤษภาคม 2565
เวลาสำรวจ : 14:00
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 31 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : -
อื่นๆ : -
icon-pin เกาะนาคาใหญ่
ปะการังมีสีจาง

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
รหัส
0
ความรุนแรง
ปะการังมีสีจาง
%ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาว < 1%
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ปะการังเริ่มมีสีจาง

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : เกาะนาคาใหญ่
ทิศ : ทิศตะวันตก
จังหวัด : ภูเก็ต
พิกัด : Lat. 8.042710
พิกัด: Long. 98.46470
ความลึก (เมตร) : 2-4 เมตร
โซนปะการัง: สัน
วันที่สำรวจ : 11 พฤษภาคม 2565
เวลาสำรวจ : 14:00
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 31 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : -
อื่นๆ : -

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : เกาะนาคาใหญ่
ทิศ : ทิศตะวันตก
จังหวัด :