icon-coral

แผนที่ปะการังฟอกขาว

สถานที่
สถานการณ์
สถานที่
สถานการณ์

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : แหลมพันวา
ทิศ : ทิศใต้
จังหวัด : ภูเก็ต
พิกัด : Lat. 7.80087
พิกัด: Long. 98.406705
ความลึก (เมตร) : 3-5 เมตร
โซนปะการัง: สัน
วันที่สำรวจ : 4 สิงหาคม 2566
เวลาสำรวจ : 09:00
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 29.5 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : - ตารางเมตร
อื่นๆ : ไม่พบปะการังฟอกขาว มีตะกอนแขวนลอย เนื่องจากเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุม
icon-pin แหลมพันวา
ไม่พบปะการังฟอกขาว

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
รหัส
0
ความรุนแรง
ไม่พบปะการังฟอกขาว
%ปะการังฟอกขาว
น้อยกว่า 1 %
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ปะการังปกติ

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : แหลมพันวา
ทิศ : ทิศใต้
จังหวัด : ภูเก็ต
พิกัด : Lat. 7.80087
พิกัด: Long. 98.406705
ความลึก (เมตร) : 3-5 เมตร
โซนปะการัง: สัน
วันที่สำรวจ : 4 สิงหาคม 2566
เวลาสำรวจ : 09:00
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 29.5 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : - ตารางเมตร
อื่นๆ : ไม่พบปะการังฟอกขาว มีตะกอนแขวนลอย เนื่องจากเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุม

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : แหลมพันวา
ทิศ : ทิศใต้
จังหวัด : ภูเก็ต
พิกัด : Lat. 7.80087
พิกัด: Long. 98.406705
ความลึก (เมตร) : 3-5 เมตร
โซนปะการัง: สัน
วันที่สำรวจ : 4 สิงหาคม 2566
เวลาสำรวจ : 09:00
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 29.5 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : - ตารางเมตร
อื่นๆ : ไม่พบปะการังฟอกขาว มีตะกอนแขวนลอย เนื่องจากเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุม

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : แหลมพันวา
ทิศ : ทิศใต้
จังหวัด : ภูเก็ต
พิกัด : Lat. 7.80087
พิกัด: Long. 98.406705
ความลึก (เมตร) : 3-5 เมตร
โซนปะการัง: สัน
วันที่สำรวจ : 4 สิงหาคม 2566
เวลาสำรวจ : 09:00
อุณหภูมิน้ำ ( ํC) : 29.5 ํC
วิธีสำรวจ :
ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ : - ตารางเมตร
อื่นๆ : ไม่พบปะการังฟอกขาว มีตะกอนแขวนลอย เนื่องจากเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุม

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
ชื่อสถานที่ / เกาะ / อ่าว : แหลมพันวา
ทิศ : ทิศใต้
จังหวัด :