icon-coral

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนาระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว
ความสำคัญของแนวปะการัง
สถานการณ์แนวปะการัง
ทั่วโลกและภัยคุกคาม
ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงการ
icon-coral

ความสำคัญของแนวปะการัง

แนวปะการัง โอเอซีส
แนวปะการัง "โอเอซีส"
แห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่
แนวปะการัง (พื้นที่สีแดง) แม้จะมีเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับพื้นที่มหาสมุทรทั้งหมด แต่มีคุณระโยชน์อันมหาศาลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและมนุษย์ ทั้งที่เป็นที่อยู่ แหล่งหากิน ที่หลบภัย ที่วางไข่ของสัตว์น้อยใหญ่ เป็นแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนทั่วโลกกว่า 500 ล้านคน
เขตพื้นที่ พื้นที่แนวประการัง %เทียบจากแนวปะการังทั่วโลก
แอดแลนติกและแคริเบียน 21,600 ตร.กม. 7.6
อินโด-แปซิฟิก 261,200 ตร.กม. 91.9
ทะเลแดงและอ่าวเอเดน 17,400 ตร.กม. 6.1
อ่าวและทะเลอาระเบียน 4,200 ตร.กม. 1.5
มหาสมุทรอินเดีย 32,000 ตร.กม. 11.3
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 91,700 ตร.กม. 32.3
แปซิฟิก 115,900 ตร.กม. 40.8
แปซิฟิก ตะวันออก 1,600 ตร.กม. 0.6
รวม 284,300 ตร.กม.  
แนวปะการังเป็น ระบบนิเวศที่มีความสำคัญมาก ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ สร้างรายได้ให้แก่ผู้คนมหาศาล แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นระบบนิเวศที่บอบบางและ กำลังเผชิญต่อภัยคุกคามต่างๆ
icon-coral

สถานการณ์ภายใต้ภัยคุกคามรอบด้าน

Coral Reef Risk Outlook
ปัจจุบัน
ในปี 2563 75% ของแนวปะการังทั่วโลก กำลังถูกคุกคาม จากกิจกรรม ของมนุษย์อุณหภูมิน้ทะเลที่เพิ่มขึ้น
อีก 10 ปีข้างหน้า
ในปี 2573 จะมากขึ้น 90% ของแนวปะการังทั่วโลก จะอยู่ในภาวะถูกคุกคาม จากกิจกรรมของมนุษย์ ภาวะโลกร้อนและทะเลเป็นกรด
อีก 30 ปีข้างหน้า
ในปี 2593 แนวปะการังเกือบทั้งโลกจะอยู่ในภาวะถูกคุกคาม และ 75% จะอยู่ในภาวะถูกคุกคามอยู่ในระดับรุนแรงและวิกฤต
The Red List Index (RLI) of species survival
การประเมิณความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ของชนิดพันธ์ของ IUCN
icon-coral

ปะการังฟอกขาว

ในเนื้อเยื่อของปะการังนั้นมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเซลล์เดียวหลายล้านเซลล์ที่มีชื่อว่า สาหร่ายซูแซนเทลลี่ (zooxanthellae) มีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันกับปะการังแบบต่างก็ได้รับประโยชน์ สาหร่ายได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของปะการังและใช้เปลี่ยนสารเหล่านี้เป็นคาร์โบไฮเดรตและออกซิเจนโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และจะถูกถ่ายโอนไปเป็นพลังงานของปะการัง ดังนั้นสาหร่ายซูแซนเทลลี่นี้จึงมีความสำคัญมากต่อการมีชีวิตอยู่ของปะการัง

ปะการังฟอกขาวเป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายซูแซนเทลลี่ไป ทำให้มองเห็นโครงสร้างหินปูนผ่านเนื้อเยื่อโปร่งแสงทำให้มองเห็นปะการังเป็นสีขาว จึงเรียกว่า “ปะการังฟอกขาว” สาเหตุที่ทำให้ปะการังสูญเสียสาหร่าซูแซนเทลลี่ก็เพราะเมื่อปะการังเกิดความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น กระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายซูแซนเทลลี่เกิดความผิดปกติและผลิตสารไฮเปอร์ไดออกไซด์ (H2O2) ขึ้น ซึ่งเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อของปะการัง ปะการังจึงขับสาหร่ายซูแซนเทลลี่ออกไป

icon-coral

ปะการังฟอกขาว

ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน (อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มขึ้น) กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปะการังได้รับความเสียหายและประชากรมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจะเกิดถี่และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมักจะพบปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของทุกปี ในช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันหลายวัน

เนื่องจากแนวปะการังมีคุณค่ามากมายดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อปะการังเกิดฟอกขาวจึงส่งผลผลกระทบทั้งต่อปะการังและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแนวปะการังนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงมีความประสงค์พัฒนาระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกิดปะการังฟอกขาว เพื่อการแจ้งเหตุและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและสาธารณะสำหรับการเตรียมพร้อมและรับมือ และใช้ติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมของการเกิดปะการังฟอกขาวเปรียบเทียบกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนและอ้างอิงทางวิชาการต่อไป