coral-icon

มาตรการรับมือปะการังฟอกขาว

icon27 ตุลาคม 2563
icon 2197 เข้าชม
icon

แผนเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

 

สารบาญ

 

1 บทนำ

2 แนวคิดและเป้าหมายของแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

3 การเตรียมความพร้อมในการรับมือ  

3.1 ฐานข้อมูลแนวปะการังในประเทศไทย และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแนวปะการัง

3.2 ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์และภัยคุกคาม

3.3 การเตรียมมาตรการในการรับมือ

4 การเฝ้าระวังปะการังฟอกขาว

4.1 ระบบพยากรณ์การเกิดปะการังฟอกขาว

4.2 การติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

5 การเผชิญเหตุปะการังฟอกขาว

5.1 มาตรการรับมือสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

5.2 การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากแผนรับมือปะการังฟอกขาว

6 การติดตามและประเมินผลของแผนแผนเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

7 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communication Plan)

coral-icon

ข้อมูลประเมินที่เกี่ยวข้อง