icon-coral

About us

 

โครงการพัฒนาระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว

     แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทะเลไทย ที่ผ่านมาพบปัญหาการบุกรุกทำลายและการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานภาพของปะการังอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อปะการังอีกประการหนึ่งคือ การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงฤดูร้อน โดยมักจะพบปรากฏการณ์นี้ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี ในช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่ามากกว่า 30 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันหลายวัน
 
     จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่ส่งผลผลกระทบต่อปะการังและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแนวปะการังนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงมีความประสงค์พัฒนาระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกิดปะการังฟอกขาว เพื่อการแจ้งเหตุและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและสาธารณะ และใช้ติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมของการเกิดปะการังฟอกขาวเปรียบเทียบกันในแต่ละช่วงปี เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนและอ้างอิงทางวิชาการต่อไป